Lokalråd

Torrild Lokalråd 


Torrild Lokalråd

CVR-nummer: 38072331


Valg og konstituering

Navn

Adresse

Formand:

Hans Erik Lykke Hansen

Bygaden 13A

Bestyrelsesmedlem

Gert Frederiksen,

Bygaden 13C

Kasserer

Mogens Bedsted

Vandværksvej 2

Bestyrelsesmedlem

Jesper Jensen

Skellergaardsvej 23

Bestyrelsesmedlem

Marianne Skipper

Krogstrupvej 1

Suppleant

Marianne Nyland Madsen

Krogstrupvej 136

Suppleant

Bonna Brok Segal

Nygaardsvej 44

Revisor

Bjarne Funch Skipper

Krogstrupvej 1


Oppe lige nu!


Download af Velkomstpakke til nye beboere i Torrild


Vandrestier:

Danmarks Naturfrednings-forening i Odder (2015)

- På tværs af Tornsbjergskoven

- Rundt om Drosselmosen

- Tage Andersenssti


Vindmøller, solceller og Biogas

Lokalrådet er i direkte kontakt med Odder kommune og afholder borgermøder, når der er nye tiltag fra kommunen. Vi informere via Facebook og denne hjemmeside og sender ligeledes mails til TIB medlemmerne.

Følgende skema for Udkast til Politik for kriterier for opførsel af Biogas i Odder Kommune blev udarbejdet af lokalrådet i 2022, Vi sendte det til alle fælles lokalråd i Odder Kommune og fik svar fra 14 Odder borgere, som havde udfyldt det. Vi sendte et samlet regneark til Kommunen. 


Læs mere om borgernes modstand mod biogas her.


Aktuel udviklingsplan for Torrild


Udviklingsplan Torrild 2022-2024 


En udviklingsplan for Torrild er et værktøj til at fastholde dialogen og samarbejdet mellem borgerne og den kommunale forvaltning, om udviklingen af lokalsamfundet i Torrild.


Udviklingsplanen skal være et levende dokument, hvor input og ønsker kommer løbende fra borgerne i lokalsamfundet eks. ved afholdelse af borgermøder. Ønskerne indskrives i udviklingsplanen, som kan indgå

som lokalsamfundenes bidrag til lokal udvikling og overordnet til Odder Kommuneplan.


Lokalrådet fungerer som indsamler af ønsker og udarbejder/reviderer udviklingsplaner som idegrundlag for lokal udvikling og input til Odder Kommuneplan.


Aktuel 'Udviklingsplan for Torrild' finder du her.


Har du spørgsmål, kommentarer eller andet til 'Udviklingsplan for Torrild', kan du altid henvende dig ved fremsendelse af e-mail til: lokalraad@torrild.dkMøder og referater


Møder i 2023

Bestyrelses møde 5. september 2023 - dagsorden 

Fælles lokalråds møde 8. august 2023 - referat

Torrild lokalråde møde 30. maj 2023 - referat

Bestyrelses møde 18. april 2023 - dagsorden - referat

Generalforsamling 28. marts 2023 - referat - beretning

Fælleslokalrådsmøde i Torrild 14. februar 2023 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde 24. januar 2023 - referat


Møder i 2022

Bestyrelsesmøde 29. november 2022 - referat

Borgermøde Lokalrådets om Biogas 22. juni 2022 - referat

Torrild Lokalråd Kort om formål og arbejdsform 22.06.2022 - Præsentation

Bioenergi Østjylland - Informationsmøde 22. juni 2022 - Præsentation

Odder Kommune - Final Bioenergi Torrild - Præsentation

Bestyrelsesmøde 9. juni 2022 - referat-

Informøde i Torrild 25. april 2022 - referat

Bestyrelsesmøde 21. april 2022 - referat

Ordinær Generalforsamling 17.marts 2022 - referat

Bestyrelsesmøde 25. januar 2022 - referatMøder i 2021

Bestyrelsesmøde d.23.november 2021 - referat

Bestyrelsesmøder i det meste af 2021 aflyst pga. Corona/COVID19


Møder i 2020

Bestyrelsesmøder resten af 2020 aflyst pga. Corona/COVID19

Bestyrelsesmøde d.6. februar 2020 - referat


Møder i 2019

Bestyrelsesmøde d. 5. november 2019 - referat

Bestyrelsesmøde d. 19.september 2019 - referat

Bestyrelsesmøde d. 18.juni 2019 - referat

Borgermøde d.14. marts 2019 - Trafiksikkerhed mv.

Ordinær Generalforsamling d.14. marts 2019 - referat - beretning

Bestyrelsesmøde d.11. april 2019 - referat

Bestyrelsesmøde d.10. januar 2019 - referat


Idegrundlag og formål for Lokalråd

Idegrundlag

Borgernes engagement i lokalråd kan være en måde at virkeliggøre demokratiske idealer om aktivt medborgerskab. Ved at deltage i dialogen knyttes borgerne tættere til deres lokalområde, og det kan være med til at styrke følelsen af lokalt fællesskab og sammenhængskraft.


Kommunernes Demokratiprogram, Februar 2010

Formål

Rådets formål er aktivt at arbejde for byens, lokalområdets og borgernes interesser og fremme den lokale udvikling i Torrild og omegn bl.a. ved:

 • At være den lokale dialogpart med det offentlige, herunder Odder Kommune og derigennem fungere som lokalområdets stemme
 • At være kontaktled til andre lokalråd samt alle øvrige relevante organisationer m.v.,
 • At være paraplyorganisationen for områdets foreninger, handels-/erhvervsliv, institutioner, landbrug m.fl., og være et koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme udviklingen i området, og i kommunen som helhed,
 • At arbejde visionært og struktureret med områdets udvikling – herunder fysiske, kulturelle og demokratiske værdier,
 • At være byens talerør udadtil og indadtil,
 • At synliggøre Torrild og omegnens unikke værdier og dermed gøre området til et endnu mere attraktivtsted at bo, leve og virke


Kommunale midler til aktiviteter og projekter i lokalområderne.Rådet indgår tillige i Fordelingsrådet for Lokalråd i Odder Kommune, der forestår modtagelse, behandling og prioritering af ansøgninger om kommunale lokalrådsmidler til aktiviteter og projekter i lokalområderne.Retningslinjer for vurdering af ansøgninger finder du her. Og ansøgningsskema finder du her.


Kommunernes Demokratiprogram, Februar 2010

Se præsentation:Arbejdsform for Torrild lokalråd

Retningslinjer for Torrild lokalråds bestyrelses arbejde i forlængelse af lokalrådets målsætning og vedtægter.


Lokalrådets bestyrelse er i forhold til de sager, som den behandler, både politisk og på andre måder neutral. Den tager ikke stilling til de fremførte sager eller meninger herom.


Lokalrådets opgave er at være bindeled begge veje mellem lokalområdets borgere og kommunen, herunder at få de indbragte sager demokratisk og bedst muligt belyst og dernæst at oplyse borgerne i lokalområdet eller byrådet om de lokale forhold og tiltag.


Hvad bestyrelsen skal tage stilling til er alene, om de fremførte sager fra lokalsamfundet hører hjemme hos lokalrådet og dets bestyrelses sagsbehandling og dermed også, om det er sager der bør videresendes til byrådet/forvaltningen.Vedrørende borgermøder og høringer arrangeret af lokalrådets bestyrelse:


Bestyrelsen har vedtaget følgende principper eller retningslinjer for borgermøder og høringer arrangeret af lokalrådet:

 • Når lokalrådet/bestyrelsen står som indkalder til borgermøde eller høring er bestyrelsen ansvarshavende og dermed bestemmende vedrørende emner, dagsorden og planlagte oplægsholdere samt udefra kommende deltagere.
 • Det indebærer, at bestyrelsen skal sørge for at mødet foregår i en demokratisk og neutral ramme. Indenfor denne ramme skal alle faktuelle oplysninger ligesom forskellige holdninger kunne fremføres, og bestyrelsen er forpligtet til at sørge for en åben, nuanceret og velafbalanceret debat mellem de fremmødte. 

  Lokalrådets bestyrelse v. formand Henning Olesen.Torrild, februar 2014.


Virkeområde 

Torrild lokalområde er den gamle Torrild sognekommunes distrikt – se kort. Og området har samme udstrækning som kirkesognets område. Sognet har eksisteret siden sidst i 1100-tallet, i slutningen af tiden med Valdemar den Store og biskop Absalon. På den tid blev kirken bygget midt i landsbyen, som dengang havde været bosted for stedets bondebefolkning i mange hundrede år, og hvor folk i tidligste tid havde levet efter landsbyfællesskabets regler og senere efter stormændenes eller høvdingenes bestemmelser, og endnu senere efter kongemagtens love og domstole. Efter kristendommens indførelse støttede kirken sædvanligvis kongemagten.Undervejs op gennem historien har der været voldsomme og blodige, men forgæves bondeoprør mod de herskende stænder, stormændene og kongen. I den sidste del af 1700-tallet bredte ideerne om frihed og borgerrettigheder sig i Europa og Amerika, og i 1849 fik vi i Danmark en grundlov med folkestyre.
Efter vedtagelsen af grundloven fik sognekommunerne en folkevalgt ledelse, et sogneråd, bestående af og valgt af ejendomsbesiddende voksne mænd; de blev efter regeringens bestemmelse ansvarlige for området og dets befolkning.


Den 20. april 1908 blev det imidlertid vedtaget i folketinget, at også kvinder kunne vælges til kommunevalg og i 1909 blev der valgt 127 kvinder og de tog én procent af pladserne. I København blev der valgt 10 kvinder ind og de tog der 17% af pladserne. I samtlige jyske sognekommuner blev der sammenlagt valgt 23 kvinder og de udgjorde 0,5% af pladserne. Valgbarhed til folketing og landsting fik kvinderne dog først den 5.juni 1915.
Sådan var området ledet, indtil det blev lagt sammen med Odder kommune i 1965. Torrild sogneråd havde da indset, at der ikke længere lokalt var skattegrundlag til at klare en kommunes forpligtelser. En erfaring der var gjort landet over.


Omkring 1970, ved kommunalreformen, blev de øvrige omkringliggende små sognekommuner lagt sammen med Odder kommune til det, der i dag er Odder kommune, og styres i dag af Odder Byråd. Dannelsen af lokalråd i landet startede efter 1970, og antallet af råd er steget yderligere siden den sidste reform i 2007, hvor antallet af kommuner igen faldt.


Så lokalrådenes dannelse er en virkning af centraliseringen af den kommunale ledelse og dermed en del af det kommunale styres historiske udvikling.Vedtægter for Torrild Lokalråd


Berigtigede er generalforsamlingens deltagende medlemmer der er fyldt 15 år.

 1. Navn og hjemsted
    ”Torrild Lokalråd” er hjemhørende i Torrild Sogn i Odder Kommune.
 2. Lokalrådets formål er:
  • at vedligeholde og udvikle lokalområdet i et åbent samarbejde med de mennesker, som bor og/eller er tilknyttet Torrild Sogn.
  • at udvikle samarbejdet med kommunen, samt være borgernes talerør overfor offentlige myndigheder og andre aktører.
 3. Medlemmer: Som medlem betragtes enhver fastboende i Torrild Sogn og/eller aktive i områdets erhvervs-/foreningsliv. Kun myndige medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
 4. Regnskab
  Lokalrådets aktiviteter søges dækket ved tilskud og frivillige bidrag. Lokalrådets regnskab varetages af kassereren, der står til ansvar for bestyrelsen. Regnskabet følger kalenderåret og revideres af en valgt revisor forud for generalforsamlingen.
 5. Bestyrelsens arbejde
  • Bestyrelsen varetager det daglige arbejde. Den holder sig underrettet om forholdene i Torrild og informerer jævnlig borgene i lokalområdet.
  • Bestyrelsen kan selvstændigt, indenfor vedtægtens rammer, beslutte vedrørende sit eget arbejdes tilrettelæggelse, men er forpligtet til at inddrage de berørte borgere vedrørende beslutning om forhold i lokalsamfundet. Bestyrelsen har ingen selvstændig besluttende myndighed
  • Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, som arbejder med konkrete projekter til gavn for lokalområdet.
  • Bestyrelsen indkalder til årlig generalforsamling i året første kvartal, med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske ved annoncering via internettet, pr. e-mail, ved opslag i området eller i Odder Avis.
  • Alle referater og udtalelser er elektronisk tilgængelige.
 6. Generalforsamling
  Dagsorden for generalforsamlingen:
  1. .Valg af dirigent
  2. Beretning v. formanden
  3. Regnskab v. kassereren
  4. Indkomne forslag
  5. Valg
  6. Eventuel
   Forslag, som ønskes behandlet som punkt på dagsordenen til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

   Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal ved håndsoprækning. Hvis ét medlem ved generalforsamlingen ønsker skriftlig afstemning, skal det efterkommes.
   Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages ved 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer med stemmeret.
   Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen plus evt. 2 suppleanter, samt 1 revisor.
   Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 2 bestyrelsesmedlemmer går på valg i lige år, og 3 i ulige år. Suppleanter vælges hvert år.
   Revisor vælges for en periode for 2 år ad gangen
   Genvalg kan finde sted.
   Ekstraordinær generalforsamling kan med sin egen dagsorden indkaldes, såfremt flertallet i bestyrelsen ønsker det, eller hvis 20 medlemmer i ”Lokalrådet i Torrild” med underskrifter overfor bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 7 dages varsel og afholdes hurtigst muligt og senest 4 uger efter begæringen, dog ikke i juli måned.
   Stemmeberettigede er generalforsamlingens deltagende medlemmer, der er fyldt 15 år.Dokument arkiv


Historik - 2013-2019 


Torrild Lokalråd - Borgermøder


Borgermøde d.15.marts 2018 - Fremlæggelse og debat om følgende emner: COWI-rapport og trafik generelt, Ny banelinie, Vindmøllerne, Torrild Udviklingsplanen

Borgermøde - Fremlæggelse og godkendelse af endeligt udkast til 1. Udviklingsplan for Torrild d.23.marts 2017 - Endelig Udviklingsplan

Borgermøde - Fremlæggelse og debat om 1. udkast til Udviklingsplan for Torrild d.19.januar 2017 - UDKAST til Udviklingsplan

Borgermøde - Debat om trafikforhold d.24.nov. 2015  - referat - følgebrev

Borgermøde - Debat og høring d.12.marts 2015 - referat

Borgermøde - Møde om lokalråd i Odder Kommune, Hundslund den 20. august 2014 - referat

Borgermøde - Vindmøllehøring d.31.marts 2014 - referat

Borgermøde - Trafikhøring d.10.marts 2014 - referat

Borgermøde d.4.november 2013 - referat


Foldere:

Torrild Lokalråd - Marts 2018 - Indkaldelse til Borgermøde og Generalforsamling -

Torsdag d.15.marts 2017 kl.19:30-21:30 - Torrild Forsamlingshus -her

Torrild Lokalråd - April 2017 - m. bla. info. om COWI inspektion ifm. trafik igennem Torrild -her


Torrild Lokalråd - December 2016 - m. info. om Udviklingsplan, Trafikforhold, Legeplads -her

Torrild Lokalråd - Generalforsamlinger

Ordinær Generalforsamling d.15.marts 2018 - referat - beretning

Ordinær Generalforsamling d.23.marts 2017 - referat - beretning

Ordinær Generalforsamling d.17.marts 2016 - referat

Ordinær Generalforsamling d.12.marts 2015 - referat - beretning

Ordinær Generalforsamling d.10.marts 2014 - referat - beretning

Stiftende Generalforsamling d.11.marts 2013 - referat


Hvis du har interesse i at læse nogle af disse dokumenter, er du velkomment til at kontakte Lokalrådet! Vi har valgt ikke at opdaterer alle links, Men arkivet er opdateret.

Torrild Lokalråd - Bestyrelsesmøder

2018

Bestyrelsesmøde d.8.november 2018 

Bestyrelsesmøde d.13.september 2018

Bestyrelsesmøde d.18.juni 2018 

Bestyrelsesmøde d.12.april 2018

Bestyrelsesmøde d.22.februar 2018

Bestyrelsesmøde d.25.januar 2018


2017

Bestyrelsesmøde d.11.december 2017

Bestyrelsesmøde d.21.september 2017

Bestyrelsesmøde d.22.juni 2017

Bestyrelsesmøde d.24.april 2017

Bestyrelsesmøde d.2. februar 2017


2016

Bestyrelsesmøde d.17. november 2016

Bestyrelsesmøde d.12.september 2016

Bestyrelsesmøde d.9.juni 2016

Bestyrelsesmøde d.28.april 2016


2015

Bestyrelsesmøde d.14.september 2015

Bestyrelsesmøde d.1.juni 2015

Bestyrelsesmøde d.26.februar 2015

Bestyrelsesmøde d.26.januar 2015


2014

Bestyrelsesmøde d.10.november 2014

Bestyrelsesmøde d.1.september 2014

Bestyrelsesmøde d.7.april 2014

Bestyrelsesmøde d.31.marts 2014

Bestyrelsesmøde d.17.februar 2014

Bestyrelsesmøde d.20.januar 2014


2013

Bestyrelsesmøde d.18.november 2013

Bestyrelsesmøde d.21.oktober 2013

Bestyrelsesmøde d.2.september 2013

Bestyrelsesmøde d.18.august 2013

Bestyrelsesmøde d.27.maj 2013
- Fællesmøde med Odder Kommunalbestyrelse

Bestyrelsesmøde d.6.maj 2013

Bestyrelsesmøde d.18.marts 2013